Organic White Kamut/Khorasan Flour – 1kg

$8.50

  • 100% Certified Organic
  • White Kamut./Khorasan Flour – Stoneground
  • 1kg